wgrk.net
当前位置:首页 >> 爱莲说原文注音版 >>

爱莲说原文注音版

ài lián shuō 爱莲 说 zhōu dūn yí 周敦颐 shuǐ lù cǎo mù zhī huā ,kě ài zhě shèn fān .jìn táo yuān míng dú ài jú .zì lǐ táng lái ,shì rén shèn ài mǔ dān .yǔ dú ài lián zhī chū yū niè ér bù rǎn ,zhuó qīng lián ér bù yāo ,zhōng tōn...

爱ài 莲lián 说shuō ① 水shuǐ陆lù草cǎo木mù之zhī花huā,可kě爱ài者zhě甚shân蕃fán ②。晋jìn陶táo渊yuān明mínɡ独dú爱ài菊jú ③;自zì李lǐ唐tánɡ来lái,世shì人rãn盛shânɡ爱ài牡mǔ丹dān ④;予yǔ独dú爱ài莲lián之zhī出chū淤yū泥ní而&...

原文: 水陆草木之花,可爱者甚蕃(fán)。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯(zhuó)清涟(lián)而不妖,中通外直,不蔓(màn)不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵(xiè)玩焉。 予谓菊,花之隐逸(yì)者...

周敦颐 zhou第一声dun第一声yi第二声

《爱莲说》拼音的全文如下: shuǐ lù cǎo mù zhī huā ,kě ài zhě shèn fān 。jìn táo yuān míng dúài jú 。zì lǐ táng lái ,shì rén shèn ài mǔ dān 。yǔ dú ài lián zhī chū yū niè ér bù rǎn ,zhuó qīng lián ér bù yāo ,zhōng tōng wài z...

拼音: ài lián shuō _bǎi dù hàn yǔ zuò zhě :zhōu dūn yí shuǐ lù cǎo mù zhī huā ,kě ài zhě shèn fān 。jìn táo yuān míng dú ài jú 。zì lǐ táng lái ,shì rén shèn ài mǔ dān 。yǔ dú ài lián zhī chū yū ní ér bú rǎn ,zhuó qīng liá...

ai lian shuo 作者:zhou dun yi shui lu cao mu zhi hua,ke ai zhe shen fa n. jin tao yuan ming du ai ju. zi li tang l ai,shi ren shen'ai mu dan. yu du ai lian zhi chu yu ni er bu ran,zhuo qing lian er bu yao,zhong tong wai zhi,bu...

原文爱莲说(北宋)周敦颐 (zhōu dūn yí)水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡...

(1)在:在乎、在于,动词。 (2)名:名词作动词,出名。 (3)灵:名词作动词,灵异,神奇,也有灵气的意思。 (4)斯:指示代词,这。是:判断动词。陋室:简陋的屋子。 (5)惟:只。 (6)惟吾德馨:只有我的品德高尚(使陋室不简陋了)。...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wgrk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com